คุณสุธีร์ เตชะรักษ์พงศ์

TCBA (Thailand)

ณ วันนี้ สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย ได้เติบโตก้าวหน้าอย่างภาคภูมิใจ ด้วยสโมสรกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ และสโมสรในต่างประเทศอีก 1 สโมสร จนถือได้ว่าเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการคริสเตียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งโครงการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงาน “TCBA สัญจร” ตลาดนัด “FISH FUN FAIR” การอบรมสัมมนา “TCBA ติดปีก” และที่กำลังเกิดผล อย่างก้าวกระโดด คือ การจับคู่ทางธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ “TCBA BUSINESS MATCHING”

ปี 2016 สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยค่านิยม “ธุรกิจเพื่อพันธกิจ” และด้วยทิศทาง “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ในการประสานความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและร่วมงานกับองค์กรเอกชนในทุกมิติทุกรูปแบบ เพื่อต่อยอดให้ก่อเกิดประโยชน์กับทุกๆ ฝ่ายร่วมกัน

นายกสมาคม

อุปนายก

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

เหรัญญิก

สมาชิกสัมพันธ์