การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน

by admin_TCBA

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย เพื่อวางแผนและติดตามงานของแต่ละสโมสร เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2019 ที่ผ่านมา ขอทุกท่านโปรดติดตามกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกท่านหลังสงกรานต์นี้

Meeting of Driven Committee of TCBA to follow up the activities of each club on April 10, 2019. New programs will come up shortly. which will benefit to all members

You may also like

Leave a Comment