ร่วมแสดงความยินดีสถาปณาคริสตจักร

by admin_TCBA

สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย โดยนายกฯ สุธี เตชะรักษ์พงศ์ ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมศักดิ์ เทศน์สาลี เนื่องในการสถาปนาคริสตจักรเปี่ยมรัก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2018ที่ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกันได้ส่งตัวแทนคือ นางนราพร วณิชชากร เหรัญญิกไปร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.จักรพงศ์ ลิ้มรพีพงษ์ เนื่องในการถวายคริสตจักรหลังใหม่ คริสตจักรอโบดาห์ เบลสซิ่ง เมื่อวันที่ 22ธันวาคม2018

Mr. Sutee Techarukpong, President of TCBA has joined the opening ceremony of Piumrak church, Bangkok on December 16, 2018. at the same time,Mrs. Narapon Vanichakorn, Treasurer of TCBA, has joined the opening ceremony of Abodah Blessing Church on December 22 , 2018

You may also like