สัมมนา “นายหน้าอสังริมทรัพย์มืออาชีพ” จ.ชลบุรี

by admin_TCBA

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2016 ที่ผ่านมา  “สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย โดย สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี”

ได้จัดสัมมนา ในหัวข้อ “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ”  โดยความร่วมมือ ระหว่าง  “สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย” และ “สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย”  โดย คุณสมศักดิ์ ชุติศิลป์ นายกสมาคมการขายฯ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องนายหน้ามืออาชีพ ร่วมกับ คุณธานี โทจริญ หรือทนายโดโด้ ร่วมบรรยาย เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา มากกว่า 100 ท่าน

โดยในวันดังกล่าว ได้มีพิธีทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยเรื่อง “การให้ความรู้และพัฒนาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์” ร่วมกัน ระหว่างสองสมาคม โดย คุณสุธี  เตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย และ คุณสมศักดิ์ ชุติศิลป์ เป็นผู้ลงนาม และคุณนุชนาฏ เจริญสุข ประธานสโมสรฯ ชลบุรี ร่วมลงนามเป็นพยาน

นอกจากนี้ได้มี สโมสรธุรกิจคริสเตียนอื่น ให้เกียรติเข้าร่วมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนาในครั้งต่อ ๆ ไป อาทิ เช่น

  • สโมสรธุรกิจและวิชาชีพคริสเตียนอุบลราชธานี
  • สโมสรธุรกิจคริสเตียนอุดรธานี
  • สโมสรวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมคริสเตียน
  • สโมสรธุรกิจคริสเตียนกรุงเทพสุขุมวิท เป็นต้น

ดังนั้น การสัมมนาครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งในการเริ่มต้นจุดประกายความร่วมมือ ระหว่างสมาคมและสมาคม รวมถึงการสร้างเสริมและพัฒนาวิชาชีพความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์  อันนำไปสู่การทำหน้าที่ของนายหน้าที่มีจริยคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน..อาเมน

You may also like

Leave a Comment