หารือความร่วมมือกับเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย

by admin_TCBA

อาจารย์สุธี เตชะรักษ์พงศ์ นายกฯและนายฐิติกร พูลภัทรชีวิน กรรมการสมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย ได้เข้าหารือความร่วมมือกับ ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจและเปิดตลาดให้กับสมาชิกในคริสตจักร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2019 ณ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย

Mr.Sutee Techarukpong , President and Mr.Thitikorn Poonpattarachiwin , Director of TCBA have a fruitful meeting with Rev.Sayam Muangsak , General Secretary of The Church of Christ in Thailand (CCT) regarding the cooperation in Business development and market exploration for members in CCT on July 3,2019

You may also like

Leave a Comment